Η ΠΟΑΣΟ στηρίζει πλήρως τις εργασιακές κινητοποιήσεις των 4 συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΗΚ, οι οποίες αποσκοπούν, μέσω της ενίσχυσης της ΑΗΚ σε προσωπικό και πρόσβαση στην εγκατάσταση Φ/Β παραγωγής, στη διασφάλιση χαμηλότερων τιμών ηλεκτρισμού στον καταναλωτή και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
Οι συντεχνίες της ΑΗΚ που κατήλθαν σε απεργία στις 23 Νοεμβρίου, όχι μόνο δεν ταλαιπώρησαν το κοινό, όπως διατείνεται ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά φρόντισαν μέσω ειδικής επιτροπής, να διασφαλίσουν την ασφάλεια των καταναλωτών και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η προσπάθεια της ΑΗΚ και των συντεχνιών για ορθολογιστική στελέχωση με επιπρόσθετο προσωπικό δεν είναι μια αυθαίρετη ενέργεια, αλλά αιτιολογήθηκε πλήρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ και πηγάζει από τις συνθήκες οι οποίες προήλθαν από την δημιουργία ελεύθερης αγοράς ηλεκτρισμού, όπως επιβλήθηκε στην ΑΗΚ από την Πολιτεία με σωρεία Νομοθετημάτων, Κανονισμών και Ρυθμιστικών Αποφάσεων, καθώς και την αύξηση του κύκλου εργασιών που σχετίζονται με τους νέους παραγωγούς και το αναπτυξιακό πρόγραμμα.
Το θεσμικό αυτό πλαίσιο κατακερμάτισε την ΑΗΚ σε Ρυθμισμένες Δραστηριότητες, χωρίς να μπορούν να υπάρχουν συνέργειες προσωπικού και πόρων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη πρόσληψης νέου προσωπικού, ώστε να δύναται η κάθε ξεχωριστή Μονάδα να στελεχωθεί ικανοποιητικά, για να λειτουργεί με βάση τις νέες ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν.
Ο ισχυρισμός του Υπουργού ότι οι θέσεις που εγκρίθηκαν ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες στελέχωσης της ΑΗΚ και ότι η δημιουργία νέων θέσεων θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αύξηση του κόστους λειτουργίας της ΑΗΚ και της τιμής του ηλεκτρισμού, δεν ευσταθεί ποσώς, αφού σήμερα αριθμός πρόσθετων εργασιών που συσσώρευσε η φιλελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισμού, είτε καλύπτονται με υπερωριακή εργασία, με πολλαπλάσιο κόστος παρά αν υπήρχε επάρκεια προσωπικού, είτε καθυστερούν, με τον ανάλογο αντίκτυπο σε διαφυγόντα εισοδήματα είτε της ΑΗΚ, είτε των επιχειρηματιών των οποίων καθυστερούν οι εργασίες, είτε των καταναλωτών. Να σημειωθεί επίσης ότι όλες οι θέσεις που ζητούν οι συντεχνίες της ΑΗΚ αποτελούν μόνο το 0.3% του ετήσιου προϋπολογισμού της Αρχής.
Απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων, της επιθεώρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ή ανάθεση των εργασιών αυτών στον ιδιωτικό τομέα, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ΑΗΚ. Να τονιστεί ότι η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων προσφέρεται δωρεάν από την ΑΗΚ και γι’ αυτό δεν μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να μιλά για διατήρηση μονοπωλίου. Ανάθεση των εργασιών επιθεώρησης σε ιδιώτες θα επιφέρει απλά πρόσθετο κόστος στους καταναλωτές και κέρδη στους επιχειρηματίες.
Η θέση του Υπουργείου ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας αποδεκτός βαθμός διασποράς του παραγωγικού δυναμικού ηλεκτρικής ενέργειας, δεν βρίσκει έρεισμα στις αποφάσεις της Πολιτείας, αφού δεν φρόντισε να επεκταθεί το προγραμματισμένο δίκτυο φυσικού αερίου να καλύψει και την Δεκέλεια, με αποτέλεσμα η ΑΗΚ, στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει επάρκεια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, να συσσωρεύσει υποχρεωτικά την παραγωγή της με καύσιμο το φυσικό αέριο, στην περιοχή του Βασιλικού, χάνοντας τα πλεονεκτήματα της διασποράς της παραγωγής.
Αναφορικά με το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης και τον ισχυρισμό του Υπουργού ότι οι συντεχνίες υπαναχώρησαν από την αρχική συμφωνία, σημειώνεται ότι η κυβέρνηση δεν διαβουλεύτηκε με τις επηρεαζόμενες συντεχνίες της ΑΗΚ, οι οποίες κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου υπέβαλαν αίτημα να τους δοθεί η ευχέρεια επιλογής να εντάσσονται είτε στο υφιστάμενο Ταμείο Προνοίας, το οποίο έγινε κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών, είτε στο νέο Σχέδιο. Συμπερίληψη τέτοιας πρόνοιας στον Νόμο για το υφιστάμενο Ταμείο Προνοίας δεν προσκρούει σε κανένα νομικό κώλυμα, όπως επίσης ισχυρίζεται ο Υπουργός.
Αντίθετα με τους ισχυρισμούς του Υπουργού, η παρεμπόδιση της δραστηριοποίησης της ΑΗΚ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ξεκάθαρη, αφού τόσο το Υπουργείο έθεσε ως προϋπόθεση για επέκταση των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ στις ΑΠΕ την απόσυρση υφιστάμενης παραγωγής και η ΡΑΕΚ με προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης απαγόρευσε στην συνέχεια στην ΑΗΚ να επεκταθεί στις ΑΠΕ, ακόμα και να αγοράζει από παραγωγούς ΑΠΕ.
Η θέση των συντεχνιών αποσκοπεί όχι στην διασφάλιση μονοπωλιακού καθεστώτος, όπως ισχυρίζεται ο Υπουργός, αλλά στην εξασφάλιση φθηνής παραγωγής από ΑΠΕ προς όφελος των καταναλωτών. Με τις σημερινές διευθετήσεις και με την επερχόμενη εφαρμογή του νέου Μοντέλου της Αγοράς Ηλεκτρισμού, η παραγωγή από ΑΠΕ πληρώνεται και θα πληρώνεται στην ψηλότερη τιμή παραγωγής ηλεκτρισμού από την ακριβότερη μονάδα, και είναι αυτό που προσπαθούν οι συντεχνίες να εξαλείψουν, προς όφελος των καταναλωτών.
Όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι τόσα χρόνια θα έπρεπε η ΑΗΚ να είχε επενδύσει στο δίκτυο μεταφοράς της για να μπορέσει να εντάξει και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, σημειώνεται ότι η παραγωγή από ΑΠΕ έχει ξεπεράσει τους στόχους που έθεσε το κράτος και αυτό κατέστη δυνατό λόγω του δικτύου της ΑΗΚ. Αν κάποιοι πήγαν στα «κάκκαφα» επειδή βρήκαν φθηνή γη για να εγκαταστήσουν παραγωγή από ΑΠΕ, δεν μπορούσε δυστυχώς να το προβλέψει η ΑΗΚ και να γεμίσει τα βουνά και τα λαγκάδια με γραμμές ηλεκτρισμού, τις οποίες να τις πληρώσει ο καταναλωτής.
Σε όλα αυτά που αναφέρουν οι συντεχνίες της ΑΗΚ, να προσθέσουμε και όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε η ΤΡΟΪΚΑ στους εργαζόμενους, λόγω της αδυναμίας του κράτους να ελέγξει τα δημοσιονομικά του και τις τράπεζες, αρκετές από τις οποίες συνέπειες συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους εργαζόμενους και που οι συντεχνίες της ΑΗΚ δεν επικαλούνται λόγω υπευθυνότητας. Να αναφέρουμε τα τεράστια ποσά που χάνουν οι εργαζόμενοι/συνταξιούχοι από τις τροποποιήσεις του Σχεδίου Συντάξεων της Κυβέρνησης και των ομοίων σχεδίων σε άλλους οργανισμούς, μέχρι και 30%, χρησιμοποιώντας τον μισθό καριέρας αντί τον τελευταίο ως βάση για την σύνταξη και το εφάπαξ. Να προσθέσουμε και το φέσι του 3% και 0.5% αυξήσεις στην εισφορά στις συντάξεις, την παγοποίηση των προσαυξήσεων για 5 χρόνια, την έκτακτη αποκοπή, την μείωση απολαβών που για κάποιους ακόμα υφίσταται, την παγοποίηση της ΑΤΑ για 5 χρόνια και το κουτσούρεμα της στο μισό, την μείωση 15% και κατάργηση επιδομάτων, κλπ.
Όλα τα πιο παρατίθενται για αποκατάσταση της αλήθειας και των πραγματικοτήτων και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε.

 

Εκ του Προεδρείου