Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία», με στόχο να προωθήσει την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2024 έχει τίτλο:

«Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία»

Οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες έχουν αξιοσημείωτες επιπτώσεις στον κόσμο της εργασίας, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.  Οι χώροι εργασίας και οι εργαζόμενοι επηρεάζονται από ακραία και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασίες, καύσωνες, πυρκαγιές, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σχεδόν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, αλλά ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας, των κατασκευών, των μεταφορών, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξήσει την έκθεση στους υφιστάμενους κινδύνους ή να δημιουργήσει νέους.  Παραδείγματα επαγγελματικών κινδύνων που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή περιλαμβάνουν την υπερβολική ζέστη, την υπεριώδη ακτινοβολία, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την αύξηση των ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς και την αυξημένη έκθεση σε χημικές ουσίες.  Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων.

Επομένως, η πλήρης κατανόηση των απειλών για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία από την κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση και την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων.  Στο πλαίσιο αυτό πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι, πολιτεία, εργοδoτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματίες στα θέματα ασφάλειας και υγείας, να συνεργαστούν έτσι ώστε να αναπτυχθούν εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  Επιπρόσθετα, πρέπει αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές πρόληψης, όπως η ανάπτυξη και η εισαγωγή τεχνικών προτύπων και προτύπων εργασίας, η εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με ακραίες καιρικές συνθήκες, η υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και προγραμμάτων κατάρτισης.

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων σε κάθε χώρο εργασίας με στόχο αυτός να καταστεί ασφαλής, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων και τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό για το θέμα καθώς και η Αφίσα που έχει ετοιμάσει η Δ.Ο.Ε. είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/safeday2024/lang–en/index.htm

 

 

 

 

19 Απριλίου 2024

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ