ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κάθε Οργάνωση ή οργανωμένο σύνολο, για να λειτουργήσει αποδοτικά, με συνέπεια και διαφάνεια και για να διαρκέσει στον χρόνο πρέπει να έχει ως βάση κοινά αποδεκτές αρχές και διαδικασίες. Οι αρχές και οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να αποτελούν το υπόβαθρο το οποίο θα εξυπηρετεί τη συνέχιση και ανάπτυξη της οργάνωσης με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων καθώς και των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, συνεισφέροντας στις δημοκρατικές διαδικασίες, κοινωνική δικαιοσύνη, πρόοδο και αξιοπρεπή απασχόληση. Γι’ αυτό από μέρους του Προεδρείου της ΠΟΑΣΟ κρίθηκε χρήσιμος ο καταρτισμός ενός Κώδικα Αρχών και Διαδικασιών προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω .


ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΧΩΝ

Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αξιοπρέπεια και βασικά δικαιώματα.

Με δεδομένες τις αρχές της επικουρικότητας και της αλληλεγγύης, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να καθορίζει τη ζωή και τα επιτεύγματά του και να αναπτύσσει τον εαυτό του μέσα στην κοινωνία.

Η ΠΟΑΣΟ επιδιώκει μια κοινωνία αλληλεγγύης από ελεύθερους και αξιοπρεπείς ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν να φροντίζουν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τους συνανθρώπους τους. Οι δραστηριότητες, ενέργειες και θέσεις της ΠΟΑΣΟ βασίζονται στη δημιουργία και διατήρηση της κοινωνίας αυτής, στην οποία ο κάθε ένας συμπεριφέρεται στον συνάνθρωπό του με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Η ΠΟΑΣΟ επιδιώκει ελευθερία οργάνωσης των εργαζομένων, οι οποίοι να μπορούν να προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να καταστεί αυτό εφικτό, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν ελεύθερα τη συνδικαλιστική τους οργάνωση.

Η ΠΟΑΣΟ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τον Κοινωνικό Διάλογο μεταξύ των Εργαζομένων και των Εργοδοτών. Παρά το ότι οι Κοινωνικοί Εταίροι μπορεί να έχουν διαφορετικά συμφέροντα, σε τελική ανάλυση χρειάζεται ο ένας τον άλλο για τη δημιουργία μιας ευημερούσας κοινωνίας για όλους. Ο Κοινωνικός Διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση των κοινωνικοοικονομικών και εργασιακών διαφορών μεταξύ  Εργοδοτών και Εργαζομένων.

Η ΠΟΑΣΟ διακηρύττει το σεβασμό της στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, ο οποίος συνομολογήθηκε οικειοθελώς μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων το 1977, καθώς και στη Συμφωνία του 2004 για επίλυση των Διαφορών στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες.

Η ΠΟΑΣΟ προτρέπει το Κράτος να προωθεί και να στηρίζει με κάθε τρόπο το διάλογο μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων για όλα τα κοινωνικά και εργασιακά θέματα, με τη δημιουργία συμβουλευτικών σωμάτων, ακόμα και μέσω νομοθετημάτων. 

Η ΠΟΑΣΟ θεωρεί τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις ως τον ακρογωνιαίο λίθο ρύθμισης των Εργασιακών Σχέσεων. Το βασικό αυτό εργαλείο της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης είναι ο καταλληλότερος τρόπος επίλυσης διαφορών και κατάληξης σε Συμφωνία μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων, τόσο σε Εθνικό, Κλαδικό και Επιχειρησιακό επίπεδο.

Η ΠΟΑΣΟ επιδιώκει υποχρεωτικό σεβασμό των υφιστάμενων Συλλογικών Συμβάσεων, τόσο από τους Εργοδότες και την Κυβέρνηση όσο και την Εθνική Νομοθεσία και πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλα νομικά εργαλεία για διασφάλιση του σεβασμού των Συλλογικών Συμβάσεων από όλα τα μέρη. 

Η ΠΟΑΣΟ επιδιώκει μια καλύτερη κοινωνία με δίκαιη κατανομή της εργασίας, της κοινωνικοοικονομικής δύναμης,  του εισοδήματος και των φορολογικών υποχρεώσεων.

Η ΠΟΑΣΟ επιδιώκει μια οικονομία στην υπηρεσία της ανθρώπινης ανάπτυξης, με τη δημιουργία οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών δομών φερέγγυα για την ανθρώπινη ανάπτυξη, ευθυγραμμισμένη με την Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα ιδανικά του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αξίες που καθορίστηκαν από τις συνθήκες και συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Η ΠΟΑΣΟ επιδιώκει συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες, Παγκύπριες Συντεχνίες,  Διεθνείς Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και άλλα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα με σκοπό την προώθηση των εργασιακών επιδιώξεων και αρχών της.

Η ΠΟΑΣΟ επιδιώκει την εξασφάλιση δίκαιων και αξιοπρεπείς μισθών και καλών συνθηκών εργασίας, καθώς και την προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. 

Η ΠΟΑΣΟ επιδιώκει την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης. 

Η ΠΟΑΣΟ επιδιώκει προώθηση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης στην εργασία με βάση το φύλο, την ηλικία, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, τη φυλή ή τη σωματική ικανότητα.

Η ΠΟΑΣΟ επιδιώκει μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον κοινωνικό αποκλεισμό, βασισμένη στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. 


ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ

Συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να αιτηθούν να γίνουν μέλη της ΠΟΑΣΟ. Αναγκαία προϋπόθεση για να γίνει μια συνδικαλιστική οργάνωση αποδεκτή ως μέλος είναι η εγγραφή της στον Έφορο Συντεχνιών βάσει του περί Συντεχνιών Νόμου.

Η διαδικασία προνοεί την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΟ – ως το αποφασίζων όργανο – των πιο κάτω:

(α) Αίτηση υπογραμμένη από το εκτελεστικό σώμα της οργάνωσης που αιτείται καθεστώς μέλους

(β) Αντίγραφο του Καταστατικού της.

(γ) Βεβαίωση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο/Γενικό Γραμματέα ότι:

(1) η συνδικαλιστική οργάνωση δεν έχει δεσμούς ή/και εξάρτηση με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή οργάνωση

(2) υπάρχει απόφαση με βάση το καταστατικό της οργάνωσης ότι η αίτηση γίνεται κατόπιν έγκρισης η οποία λήφθηκε σε Γενική Συνέλευση / Παγκύπρια Συνδιάσκεψη / Συνέδριο

(3) αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό και τον Κώδικα Αρχών της ΠΟΑΣΟ και δεσμεύεται να ενεργεί με βάση τις πρόνοιές τους 

(4) αναλαμβάνει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της προς την ΠΟΑΣΟ, τόσο οικονομικές όσο και σε θέματα διαδικασίας και τήρησης αρχών.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ 

(α) Οι οργανώσεις – μέλη ακολουθούν τον Κώδικα Αρχών, το Καταστατικό και το πρόγραμμα της ΠΟΑΣΟ και, ενόσω δεν παραβιάζουν την ανεξαρτησία τους, ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Προεδρείου 

(β) Εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία έγκαιρα, όπως κατά καιρούς καθορίζονται από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Προεδρείου

(γ) Αποστέλλουν προς το Προεδρείο της ΠΟΑΣΟ έκθεση δράσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί

(δ) Απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που είναι δυνατό να παραβλάψουν ή να παρεμποδίσουν οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση να ασκήσει τα νόμιμα συνδικαλιστικά της δικαιώματα.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις – μέλη έχουν υποχρέωση να οικοδομήσουν καλές σχέσεις συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Οφείλουν  να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να προλαμβάνουν και να επιλύουν μεταξύ τους οποιαδήποτε θέματα προκύψουν. Συνιστάται η χρήση κοινών  επιτροπών για επίλυση ειδικών προβλημάτων, θεμάτων που αφορούν σφαίρες επιρροής, συμφωνίες για μεταφορά μελών μεταξύ οργανώσεων, οριοθέτηση της εργασίας, κλπ. 

Όπου οι δημιουργηθείσες διαφορές δεν μπορούν να επιλυθούν μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων – μελών, το θέμα θα προωθείται στο Προεδρείο της ΠΟΑΣΟ, το οποίο θα αναλαμβάνει ρόλο μεσολαβητή/επιδιαιτητή. 


ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ

Είναι σημαντικό οι συνδικαλιστικές οργανώσεις – μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες δομές, οι οποίες να προσελκύουν και να διατηρούν μέλη στις τάξεις τους. Η μετακίνηση μελών από μια οργάνωση σε άλλη, χωρίς μια συμφωνημένη διαδικασία, μπορεί να υπονομεύσει τη δομή των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, ακόμα μπορεί να υπονομεύσει την ύπαρξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε συγκεκριμένο εργοδότη. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέλη της ΠΟΑΣΟ, αποδέχονται τη δέσμευση να μην επιδιώξουν να υφαρπάξουν υφιστάμενα μέλη από άλλη συνδικαλιστική οργάνωση, εκτός αν έλθουν σε μεταξύ τους συμφωνία.

Όλοι οι αξιωματούχοι των συνδικαλιστικών οργανώσεων – μελών πρέπει να απέχουν από του να εκφράζονται ή να ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες συμμετέχουν σε εργατική διαφορά.

Οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση – μέλος ενδέχεται να εμπλακεί σε εργατική διαφορά παροτρύνεται να πληροφορεί τις άλλες οργανώσεις, των οποίων τα μέλη πιθανό να επηρεαστούν από τα μέτρα που θα ληφθούν.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Καμία οργάνωση – μέλος δεν θα προβαίνει σε οργανωτικές ενέργειες σε οποιαδήποτε επιχείρηση, για οποιαδήποτε ομάδα εργαζομένων, όπου άλλη συνδικαλιστική οργάνωση έχει την πλειοψηφία των μελών ή είναι αναγνωρισμένη να διαπραγματεύεται τους όρους και συνθήκες εργασίας, εκτός εάν συμφωνήσει με την οργάνωση αυτή. 

Ούτε οργάνωση – μέλη θα προσεγγίσει εργοδότη ή θα συμφωνήσει με εργοδοτική πρωτοβουλία να προβεί σε ενέργειες, οι οποίες θα υπονομεύσουν υφιστάμενη συνδικαλιστική οργάνωση.

Όπου μια οργάνωση – μέλος σε ένα οργανισμό θεωρήσει ότι μια άλλη συντεχνία έχει χαμηλά επίπεδα μελών από συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού και τα μέλη δεν έχουν ικανοποιητική εκπροσώπηση, η οργάνωση αυτή θα πρέπει να διαβουλευτεί με την άλλη επηρεαζόμενη συντεχνία προτού προβεί σε οποιεσδήποτε οργανωτικές ενέργειες για προσέλκυση μελών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε οποιαδήποτε από τις δύο οργανώσεις μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Προεδρείο της ΠΟΑΣΟ. 

Σε περίπτωση αλλαγής στην ιδιοκτησία επιχείρησης, συγχώνευσης ή απόκτησης/εξαγοράς, οι οργανώσεις-μέλη της ΠΟΑΣΟ, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες να διαπραγματεύονται όρους και συνθήκες εργασίας, θα πρέπει να συναντηθούν το συντομότερο για να καθορίσουν κοινές διευθετήσεις με σκοπό να συμφωνήσουν την εκπροσώπηση του προσωπικού.


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως διαφορές για μέλη, αναγνώριση οργάνωσης, οριοθέτηση εργασίας για σκοπούς διαπραγμάτευσης, κλπ., καμία συνδικαλιστική οργάνωση – μέλος δεν θα προβαίνει σε στάση εργασίας ή στη λήψη μέτρων ή απεργίας, προτού δοθεί χρόνος στο Προεδρείο της ΠΟΑΣΟ να εξετάσει το θέμα και να προβεί στις δέουσες παραστάσεις.


ΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Θεμέλιο της συνεργασίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων-μελών της ΠΟΑΣΟ είναι η μεταξύ τους συμπαράσταση, στήριξη και αλληλεγγύη. Σε περίπτωση όπου συνεργαζόμενη οργάνωση μέλος βρίσκεται σε εργατική διαφορά με την εργοδοτική πλευρά, η εν λόγω οργάνωση έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τις διαδικασίες οι οποίες προνοούνται από τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Εκεί και όπου το Υπουργείο διαπιστώσει εξόφθαλμη παραβίαση Συλλογικής Σύμβασης από την εργοδοτική πλευρά, ή όπου εξαντλήθηκε η διαδικασία του Κώδικα και συνεχίζει η εργατική διαφορά, η ΠΟΑΣΟ, ανάλογα με την σοβαρότητα της διαφοράς, δύναται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Έκδοση ανακοίνωσης στήριξης και συμπαράστασης στην συνδικαλιστική οργάνωση – μέλος 
  • Διαβήματα και παραστάσεις προς την Κυβέρνηση και τα κοινοβουλευτικά κόμματα για μεσολάβηση και επίλυση της διαφοράς
  • Παροχή διευκολύνσεων στην πρόσβαση και τη διεξαγωγή επαφών με κρατικούς και πολιτικούς αξιωματούχους που εκ του ρόλου ή της θέσεως τους μπορούν να βοηθήσουν 
  • Συμμετοχή των μελών του Προεδρείου στις κινητοποιήσεις/στάση εργασίας/πορεία της συνδικαλιστικής οργάνωσης – μέλους σε ένδειξη ταύτισης και συμπαράστασης
  • Κάλεσμα στις οργανώσεις – μέλη σε στάση εργασίας (διάρκειας που θα καθοριστεί από κοινού) σε ένδειξη συμπαράστασης
  • Κάλεσμα στις οργανώσεις – μέλη σε απεργία ως ένδειξη συμπαράστασης

Σε τέτοια περίπτωση, οι συνεργαζόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ηθική υποχρέωση, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης, να ακολουθήσουν τα μέτρα τα οποία αποφασίζει το Προεδρείο. Μόνο έτσι θα έχει νόημα και σημασία η ύπαρξη της ΠΟΑΣΟ και θα ενισχυθεί η εκάστοτε συνδικαλιστική οργάνωση -μέλος στις εργασιακές της επιδιώξεις. 

 

Εκ του Προεδρείου