Δομή της Π.Ο.Α.Σ.Ο.:
Τα Διοικητικά όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

  • Το Παγκύπριο Συνέδριο

Mετέχουν αντιπρόσωποι όλων των Συντεχνιών Μελών που εκλέγονται ορίζονται με βάση τα καταστατικά τους. Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το κυρίαρχο Σώμα της Ομοσπονδίας και συνέρχεται κάθε χρόνο σε ημερομηνία και τόπο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τριετής και συγκροτείται… (για περισσότερες πληροφορίες βλέπεΚαταστατικό Π.Ο.Α.Σ.Ο.).

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετέχουν ένας αντιπρόσωπος από κάθε Συντεχνία που τον υποδεικνύει η ίδια η Συντεχνία Μέλος με βάση το καταστατικό της. Ένα (1) αντιπρόσωπο από κάθε Συντεχνία που τον υποδεικνύει η ίδια η Συντεχνία Μέλος με βάση το καταστατικό της. Τα υπόλοιπα Μέλη εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο ώστε ο αριθμός να είναι 21. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση μπορεί μια Συντεχνία να… (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Καταστατικό Π.Ο.Α.Σ.Ο.).

 

  • Το Προεδρείο

Το Προεδρείο είναι ενδεκαμελές. Ο μέγιστος αριθμός Μελών που μπορεί μια Συντεχνία να έχει στο Προεδρείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4. Στις συνεδρίες του Προεδρείου δικαιούνται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να συζητηθεί θέμα που τους αφορά. Το Προεδρείο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή όταν κριθεί αναγκαίο… (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Καταστατικό Π.Ο.Α.Σ.Ο.).