Η Π.Ο.Α.Σ.Ο. είναι μια εγγεγραμμένη Ομοσπονδία με βάση τον περί Συντεχνιών Νόμο από το 1956 που στόχο έχει να στηρίξει το ανεξάρτητο συνδικαλιστικό κίνημα χωρίς εξαρτήσεις για τη βελτίωση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, βάσει συλλογικών συμβάσεων, διασκέψεων, σεμιναρίων και διαβουλεύσεων.

Η Π.Ο.Α.Σ.Ο., δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα που αφορούν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Εργαζομένων, θέματα πολιτισμού, ανάπτυξης, υγείας και κοινωνικής Ευημερίας, καθώς επίσης θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ίση μεταχείριση γυναικών-ανδρών, την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.