Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, κατά την διεξαγωγή των εργασιών του Παγκύπριου Συνεδρίου της στις 15 Δεκεμβρίου 2022, αναλογιζόμενη τους δύσκολους καιρούς που βιώνουν οι εργαζόμενοι με την ακρίβεια που μαστίζει την αγορά σε βασικά αγαθά και την μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, ως απότοκο της πανδημίας του COVID και του πολέμου στην Ουκρανία, σε μια εποχή ανάκαμψης από την οικονομική κρίση του 2012-13 ψηφίζει ως ακολούθως:

Καλεί τον Υπουργό Εργασίας:

1. Να προχωρήσει άμεσα σε διόρθωση της αδυναμίας καθορισμού ωριαίου κατώτατου μισθού με τον καθορισμό-συμφωνία όλων των ωραρίων εργασίας, όπως πηγάζουν από τις υφιστάμενες Συλλογικές Συμβάσεις για τους διάφορους κλάδους και τομείς εργασίας, ώστε να μην υπάρχει αβεβαιότητα για τον αριθμό των ωρών εργασίας του κάθε εργαζόμενου, διασφαλίζοντας έτσι τον ωριαίο Εθνικό Κατώτατο Μισθό.

2. Να προχωρήσει τάχιστα με όλες τις Οργανώσεις που εκπροσωπούνται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, για κατάληξη στον Μηχανισμό Αναθεώρησης του ΕΚΜ με βάση επιστημονικά κριτήρια, χρησιμοποιώντας τις Έρευνες που διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας βάσει της μεθοδολογίας ΕU-SILC της Ευρωπαїκής Στατιστικής Υπηρεσίας, ως την πιο ορθολογιστική μέθοδο.

3. Να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση κανονισμών οι οποίοι να διέπουν τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων κάτω των 18, οι οποίοι κανονισμοί να αποτρέπουν τους εργοδότες από του να εκμεταλλεύονται τους νέους με το πρόσχημα της προσωρινής εργασίας.

4. Να προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση/μεσολάβηση ώστε να υπάρξει συμφωνία για την ΑΤΑ πριν το τέλος του έτους, η οποία να λάβει υπόψη την αύξηση του πληθωρισμού κατά 8.50% που επήλθε από τις αυξήσεις που επέβαλε ο επιχειρηματικός κόσμος διεθνώς, καθώς και την απαίτηση των εργαζομένων για πλήρη αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών για αξιοπρεπή διαβίωση όλων των εργαζομένων. 

5. Να προχωρήσει τάχιστα μόλις έχει την Αναλογιστική Μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, με τη δημιουργία βιώσιμων σεναρίων για κατάργηση του πέναλτι του 12% στις πρόωρες αφυπηρετήσεις σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για κατάργησή του όπου οι οικονομικές και εργασιακές συνθήκες το δικαιολογούν.

6.  Να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ισότιμη συμμετοχή της ΠΟΑΣΟ στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και τις διαπραγματεύσεις για ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων στο δημόσιο τομέα.

Καλεί επίσης τον Υπουργό Οικονομικών:

7. Για απάμβλυνση των επιπτώσεων της ακρίβειας στους πολίτες από την Φορολογία ΦΠΑ, η οποία οξύνει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια του επέφερε η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, να μειώσει την φορολογία ΦΠΑ ως ακολούθως:

  • Όλα τα είδη, προϊόντα και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης να επιβαρύνονται με μέγιστο συντελεστή ΦΠΑ 5%. Το νερό, ο ηλεκτρισμός, το πετρέλαιο θέρμανσης και το γκάζι να αντιμετωπίζονται ως άκρως αναγκαία είδη, γι’ αυτό να μην φορολογούνται με συντελεστή μεγαλύτερο του 5%. Να ακολουθηθεί το παράδειγμα της Μάλτας μιας και έχει τις ίδιες ιδιαιτερότητες με την Κύπρο.
  • Για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι €300.000 ο συντελεστής ΦΠΑ να μην υπερβαίνει το 5%.

8. Τα υπερκέρδη, λόγω της υιοθέτησης λανθασμένου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού και αποφάσεων της ΡΑΕΚ, που αποκομίζουν οι ιδιώτες παραγωγοί ΑΠΕ από την πώληση της ενέργειας που παράγουν, να φορολογούνται με συντελεστή 90% (όπως γίνεται στην Ελλάδα και άλλες χώρες) και τα λεφτά να επιστρέφονται πίσω στους καταναλωτές ως επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την κατανάλωση του καθενός.

9. Να προστατευτούν οι οργανισμοί του Δημοσίου Δικαίου από προσπάθειες ιδιωτικοποίησης, είτε απ’ ευθείας, είτε από την πίσω πόρτα μέσω ανάθεσης εργασιών κλπ.