Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022

«Οικοδομώντας Θετική Κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας – 

Ας δράσουμε όλοι μαζί» 

 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία», με στόχο την περαιτέρω προβολή του θέματος της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022 έχει τίτλο:

«Οικοδομώντας Θετική Κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας –  Ας δράσουμε όλοι μαζί».

Στόχος της Δ.Ο.Ε. είναι να ευαισθητοποιήσει τους εμπλεκόμενους και να αναδείξει το θέμα της συμμετοχής και του κοινωνικού διαλόγου για τη δημιουργία θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας. 

Η κρίση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας COVID-19, έχει αναδείξει την αναγκαιότητα εφαρμογής συστημάτων Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ), τόσο σε εθνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα οποία θα προσφέρουν τη βάση για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κινδύνων αλλά και τυχόν απρόβλεπτων γεγονότων.  Η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ουσιαστική συμμετοχή των κυβερνήσεων, των εργοδοτών, των εργαζομένων, των φορέων της δημόσιας υγείας και όλων των σχετικών μερών σε εθνικό και επιχειρηματικό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Μέσω ενός αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τα θέματα της ΕΑΥ.  Αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη και την αναθεώρηση της πολιτικής και των ρυθμιστικών πλαισίων σχετικά με την αντιμετώπιση υφιστάμενων και νέων προκλήσεων στα θέματα ΕΑΥ και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ΕΑΥ στους χώρους εργασίας.  Με την ουσιαστική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να απορροφά απρόβλεπτες απειλές και να αντιμετωπίζει νέους κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα να συνεχίζει να προστατεύει τους εργαζομένους από τους εργασιακούς κινδύνους, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Για την αποτελεσματική όμως εφαρμογή των συστημάτων ΕΑΥ, απαιτείται η οικοδόμηση θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας με βάση την οποία το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον γίνεται σεβαστό σε όλα τα επίπεδα, όπου οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων και όπου η αρχή της πρόληψης έχει ύψιστη προτεραιότητα.

Για να οικοδομηθεί θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στο επίπεδο της επιχείρησης, απαιτείται δέσμευση της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων.  Σε έναν χώρο εργασίας με θετική κουλτούρα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για πιθανούς κινδύνους και η διοίκηση είναι πρόθυμη να συνεργάζεται μαζί τους για εξεύρεση κατάλληλων, αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων.  Αυτό απαιτεί ανοιχτή επικοινωνία και διάλογο που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό.  Η συμμετοχή των εργαζομένων, η εφαρμογή διαδικασιών οργάνωσης της εργασίας, η παροχή εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων είναι σημαντικά εργαλεία για την προώθηση μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας.

Στο επίπεδο της πολιτείας, απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλης νομοθεσίας, η επίβλεψη της εφαρμογή της, η προώθηση της πρόληψης και η υλοποίηση δράσεων για καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στο γενικό πληθυσμό.

Καθώς συνεχίζουμε να ζούμε μια παγκόσμια κρίση υγείας και αντιμετωπίζουμε συνεχείς κινδύνους ΕΑΥ στον κόσμο της εργασίας, πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε προς την οικοδόμηση μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας σε όλα τα επίπεδα.

Η Αφίσα και σχετικό ενημερωτικό υλικό που έχει ετοιμάσει η Δ.Ο.Ε. για το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022 είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_836801/lang–en/index.htm