Η ΠΟΑΣΟ, παρακάθισε σε κοινή σύσκεψη με τις συντεχνίες ΟΗΟ ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, στα Γραφεία της ΠΕΟ.  Η σύσκεψη είχε ως θέμα τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Οργανισμούς Δημοσίου Τομέα και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά τη σύσκεψη εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση που στάλθηκε στα ΜΜΕ και η οποία επισυνάπτεται.