ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Λεωφ. Αθαλάσσης 168, Διαμ. 401
2025 Στρόβολος, Κύπρος
Τηλ. 22590222, Φαξ. 22590222
e-mail: pasedita@cytanet.com.cy

Έτος Ίδρυσης 2009

ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Πρόεδρος Σπύρος Παναγή
Αρμόδιο άτομο επικοινωνίας Σπύρος Παναγή 99659865
65 μέλη