ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΗΚ (ΣΕΠΑΗΚ)

Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ.24506, 1065 Λευκωσία
Τ: 22 201007,
Φ: 22 201037
Email: usepaik@eac.com.cy

Λειτουργεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού. Ιδρύθηκε το 1957 και θεωρείται η αρχαιότερη Ανεξάρτητη Συντεχνία. Τα μέλη της είναι μόνο πτυχιούχοι υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού. Η δράση και το επίπεδο της είναι γνωστά σε όλους. Ενέργησε αποφασιστικά για την ένταξη των Ανεξαρτήτων Συντεχνιών στη Π.Ο.Α.Σ.Ο.

Αρ. Μελών: 185

Αρμόδιο άτομο επικοινωνίας: Σώτος Σάββα – Πρόεδρος