Ημερήσια Διάταξη 55ου Παγκυπρίου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΑΣΟ, Πέμπτη, 10:00πμ, 15 Δεκεμβρίου 2022

10:00 – 10:30 Προσέλευση και Εγγραφή Συνέδρων

Προσφορά Καφέ

10:30- 11:00 Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου και Προσφωνήσεις

  • Έναρξη των Εργασιών του Συνεδρίου από τον Master of ceremony, κ. Γιώργο Ασιήκαλη, Αν. Γενικό Γραμματέα
  • Καλωσόρισμα των Συνέδρων και Προσφώνηση από τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΟ κ. Κώστα Ιωάννου
  • Προσφωνήσεις εκ μέρους των 9 Συντεχνιών-Μελών της ΠΟΑΣΟ (ΠΑΣΥΝΟ, ΑΣΔΥΚ, ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, ΠΑΣΕ-ΔΗΤΑ, ΣΥΑΛΚ, ΣΥΜΑ, ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-INTERCOLLEGE)
11:00 – 13:00
  • Έκθεση Δράσης του Προεδρείου (Μάιος 2021-Δεκέμβριος 2022) από τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΟ κ. Κώστα Ιωάννου 
  • Σχέδιο Δράσης για την επόμενη τριετία από τον Γενικό Γραμματέα κ. Παναγιώτη Γεωργίου 
  • Κατάθεση Εισηγήσεων Προεδρείου της ΠΟΑΣO και Συντεχνιών/Συνέδρων και Συζήτηση
13:00 – 13:15 Κατάθεση των ελεγμένων Λογαριασμών 2021-2022 και παρουσίαση του Προϋπολογισμού της ΠΟΑΣO για το έτος 2023, από τον Ταμία κ. Λάζαρο Λαζάρου
13:15 – 13:30 Κατάθεση ψηφίσματος/συζήτηση – έγκριση 
13:30 Λήξη Συνεδρίου και Προσφορά γεύματος στο Pavilion

 

Κώστας Ιωάννου

Πρόεδρος

 

Συνημμένα: – Έκθεση Δράσης 5/21 – 12/22 (Απολογισμός Προεδρείου)

  • Οικονομικές Καταστάσεις 2021-2022
  • Κώδικας Αρχών και Διαδικασιών
  • Σχέδιο Δράσης 3ετίας
  • Ψήφισμα