Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2023 «Ασφαλές και Υγιές Εργασιακό Περιβάλλον-Θεμελιώδες Δικαίωμα»

Τελευταια Ενημερωση:

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία», με στόχο να προωθήσει την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2023 έχει τίτλο: «Ασφαλές και Υγιές Εργασιακό Περιβάλλον – Θεμελιώδες Δικαίωμα»

Τον Ιούνιο του 2022, η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας αποφάσισε να συμπεριλάβει το «ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον» στις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα της Δ.Ο.Ε.  Στόχος λοιπόν της Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, είναι να ευαισθητοποιήσει τους εμπλεκόμενους και να αναδείξει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα διασφαλίζει τη ζωή, την αρτιμέλεια, την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Για να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον απαιτείται εφαρμογή κατάλληλων Συστημάτων Διαχείρισης της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.  Συστημάτων τα οποία θα είναι σε θέση να απορροφούν απρόβλεπτες απειλές και να αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα να συνεχίζουν να προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους εργασιακούς κινδύνους, διασφαλίζοντας όχι μόνο την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων αλλά και τη συνέχεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία θέτουν το πλαίσιο για έναν συστηματικό τρόπο αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια, μειώνουν την πιθανότητα ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων, βοηθούν στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και βελτιώνουν τη συνολική επίδοση της επιχείρησης.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των Συστημάτων αυτών, απαιτείται η οικοδόμηση μιας ισχυρής θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας.  Μιας κουλτούρας στην οποία:

  • το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον είναι σεβαστό σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα,
  • οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και καθηκόντων και 
  • υψηλότερη προτεραιότητα δίνεται στην αρχή πρόληψης.

Στόχος λοιπόν όλων, μέσω της εποικοδομητικής συνεργασίας κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργαζομένων, πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στη ζωή, στην εργασία και στην υγεία, για όλους των εργαζόμενους, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

Η Αφίσα και σχετικό ενημερωτικό υλικό που έχει ετοιμάσει η Δ.Ο.Ε. για το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2023 είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/safeday2023/lang–en/index.htm

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ